• Firma Arte Adam Jakubowski właściciel serwisu Arte Galeria mebli, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
  Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Państwa danych osobowych jest Arte Adam Jakubowski, ul. Przędzalniana 60A 15-688 Białystok
   W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową:sklep@artegaleriamebli.pl
  2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
   W związku z tym, że poprzez serwis www.artegaleriamebli.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.artegaleriamebli.pl (telefonicznie, mailowo lub inne) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

  1. Pliki cookies
   Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu,

  a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  o    Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

  o    Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

  o    Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  o    Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),

  o    Contact Leader (administrator cookies: Sunrise System sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Polsce).

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji

  w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  1. Przekazywanie danych osobowych


  Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe,

  w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługi transportowe, hostingu, dostarczają nam systemy

  do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.

  Administratorzy.

  Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

  Lokalizacja.

  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności”

  UE-USA. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

  Organy Państwowe
  Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

  5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz prawo do:

  JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE ?

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy:sklep@artegaleriamebli.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

  1. Bezpieczeństwo Państwa danych
   Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
   Zobowiązujemy się do:

  o    zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

  o    dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,

  o    zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

  o    prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,

  o    prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,

  o    zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

  LISTA DOSTAWCÓW

  Nazwa spółkiŚwiadczone usługiRolaLokalizacja
  Facebook Ireland LimitedKampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skutecznościAdministratorIrlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)
  Google Inc. (Google Analytics)Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronieAdministratorUSA (poza EOG)
  Google Ireland Limited (Google AdWords)Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skutecznościAdministratorIrlandia (EOG)